NEBULA ABS: BLACK (1,75MM/1 KG) (A01A49985_20210126163101)

85.00 

Opis

OryginAlny, Błękitny Tusz firmy HP.PrzEznACzony Do sTosowAniA w DrukArkACH ATrAmEnTowyCH. BłękiTnE wkłADy ATrAmEnTowE HP 364XL umożliwiAją DrukowAniE sTuDyjnEj jAkośCi zDjęć. HP zApEwniA wyDruki DoskonAłEj jAkośCi i łATwE sposoby rECyklingu wkłADów ATrAmEnTowyCH. OsobnE wkłADy ATrAmEnTowE i pApiEr HP ADvAnCED PHoTo umożliwiAją uzyskAniE DokumEnTów oDpornyCH nA DziAłAniE woDy, rozmAzAniE i blAknięCiE.OpAkowAniE Typu blisTEr, pozwAlA powiEsić Tusz nA sTojAku isToTnE DlA sklEpów.REnomowAnA firmA HP DołożyłA wszElkiCH sTArAń przy proDukCji swoiCH Tuszy, oDDAjąC Tym sAmym w ręCE użyTkownikA proDukT, kTóry zApEwniA wyDruki o profEsjonAlnEj jAkośCi orAz DużEj wyDAjnośCi. PrzEz CAły okrEs użyTkowAniA DosTAjEmy rEAlisTyCznE orAz prECyzyjniE DobrAnE kolory Tuszu orAz sTAłą jAkość Druku. WszysTko To zA rozsąDną CEnę. STosowAniE oryginAlnyCH Tuszy HP zApEwniA wysoką niEzAwoDność orAz łATwość obsługi.Ilość w opAkowAniu: [szT.]: 1 KoD OEM:: 364XL Kolor:: CyAn ( Błękitny) KompATybilnE urząDzEniA:: HP PHoTosmArT 7510; HP PHoTosmArT B8550; HP PHoTosmArT C5380; HP PHoTosmArT C6380; HP PHoTosmArT D5460; ProDuCEnT:: HP TECHnologiA Druku:: ATrAmEnTowA WAgA bruTTo: [kg]: 0.05 WięCEj informACji:: www.Hp.pl WyDAjność (przy 5% pokryCiu sTrony A4): [sTr.]: 750 /OryginAł:: OryginAlny

alkomaty rzeszów, netis router, ag3, auto na pilota do driftu, prawo ohma treść, 2mm, ładowarka kruger&matz, rs232 usb driver, uf jednostka, dip wroclaw, śruby trapezowe producent, wyświetlacz segmentowy, zwierzęta domowe gryzonie, bateria a23 12v, platforma arduino, zasilacz 8 pin, arduino. 65 praktycznych projektów, termometr wielofunkcyjny, antena gsm sma

HP 364-XL niebieski (CB323EE) HP

yyyyy